BORGTOCHT

WAT IS EEN BORGTOCHT?

Bij een borgtocht verplicht de borg zich tegenover de schuldeiser van een ander om de verplichtingen van deze ander (de eigenlijke schuldenaar) na te komen wanneer deze dat niet zelf doet.

WAARVOOR?

Borgstelling worden gegeven voor verplichtingen ('verbintenissen') van een andere partij tegenover diens schuldeiser. De borg is dus een derde.

BESTAANDE EN TOEKOMSTIGE VERBINTENISSEN

Borgstelling kan zowel voor reeds bestaande verbintenissen als voor toekomstige verbintenissen. Deze laatste moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De toekomstige verbintenis moet voortvloeien uit een verbintenis die op het moment van de borgstelling voldoende bepaalbaar is.

GELDSCHULDEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN

Borgstelling kan in de eerste plaats voor verbintenissen waarbij de schuldenaar een geldbedrag moet betalen. Borgstelling is echter ook mogelijk voor andere verbintenissen. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verplichting om een bepaalde zaak te leveren.

Waarvoor kan een borg worden aangesproken wanneer de schuldenaar iets anders moest doen dan het betalen van een geldsom? Schadevergoeding. Het gaat om de schade die veroorzaakt is doordat de schuldenaar zijn verplichtingen niet is nagekomen. Partijen kunnen op dit punt echter afwijkende afspraken maken.

ZAKELIJKE EN PARTICULIERE BORGEN

Er zijn twee soorten borgstellingen:

1. particulier:

borgstelling door een natuurlijk persoon die niet is aangegaan:

 • in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf; of
 • de normale bedrijfsvoering van de n.v./b.v. waarvan hij bestuurder is en alleen of samen met medebestuurders de meerderheid van de aandelen houdt.

2. zakelijk:

alle overige borgstellingen

Voor de particuliere botgstelling gelden strengere regels dan voor de zakelijke borgstelling.

WANNEER KAN EEN BEROEP OP EEN BORGTOCHT WORDEN GEDAAN?

Er kan pas een beroep op de borg worden gedaan wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt.:

Vindt een ingebrekestelling aan de schuldenaar plaats dan is de schuldenaar verplicht de borg hiervan op de hoogte te stellen.

KAN DE BORG ZICH VERWEREN TEGEN EEN BEROEP OP DE BORGSTELLING?

In de eerste plaats kan een borg uiteraard altijd de rechtsgeldigheid van de borgstelling of een beroep daarop betwisten. Hiervoor kunnen verschillende gronden worden aangevoerd, waaronder: een technisch gebrek, schending van een zorgplicht (bijvoorbeeld van een bank) of dat er bij het aangaan van de borgstelling sprake was van misbruik van omstandigheden.

In de tweede plaats Onder bepaalde omstandigheden moet de eventuele echtgenoot/echtgenote of geregisteerd parnter van de borg de borgstelling voor akkoord te tekenen. Is dit niet gebeurd, dan kan deze echtgenoot/echtgenote of partner de borgstelling vernietigen.

In de derde plaats kan een borg dezelfde verweren aanvoeren als waarop de schuldenaar een beroep kan doen (bijvoorbeeld dat de schuldeiser zelf tekort is geschoten).

In de vierde plaats kan een borg niet meer worden gedwongen tot nakoming van zijn verplichtingen wanneer de vordering van de schuldenaar tegenover de schuldenaar is verjaard.

WAT GEBEURT ER NADAT DE BORG HEEFT BETAALD?

Heeft de borg volgens de borgstelling betaald, dan kan de borg het betaalde terugvorderen van de schuldenaar.

BELANGRIJKSTE VALKUIL BORG

De belangrijkste valkuil voor een borg is dat deze er te zeer op vertrouwt dat de schuldenaar zijn verplichtingen zal nakomen. De ervaring leert dat aanstaande borgen vaak te optimistisch zijn over het risico dat zij zullen worden aangesproken tot betaling.

BELANGRIJKSTE VALKUILEN SCHULDEISER

De belangrijkste valkuilen voor een schuldeiser zijn de volgende:

 • de borgstelling is niet vastgelegd (en daardoor moeilijk/niet bewijsbaar);
 • de borgstelling is niet goed vormgegeven, bijvoorbeeld omdat ten onrechte is aangenomen dat er sprake is van een zakelijke borgtocht terwijl het een particuliere borgtocht betreft;
 • de borgstelling wordt vernietigd door een echtgenoot/echtgenote of een geregistreerd partner van de borg, die geen toestemming voor de borgstelling heeft verleend.

ADVIES

Heeft u vragen over (de rechtsgeldigheid van) een borgtocht, moet u een borgtocht geven, of wordt u als borg aangesproken? Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Goed advies is van belang voor de waarborging van uw positie.

Cathelijne

Elassaiss-Schaap

Advocaat ondernemingsrecht

Partner Bierman advocaten

Cathelijne Elassaiss

Contact

 • MR. DRS. C.L.V.M. ELASSAISS-SCHAAP
 • BIERMAN ADVOCATEN
 • Adres:
  • LAAN VAN WESTROIJEN 4
  • 4003 AZ TIEL
 • TEL: 0344 - 677 188
 • MAIL: ELASSAISS@BIERMAN.NL

Find me on ...